Regulamin kortów tenisowych GRASSKORT

obowiązujący od 17.03.2020

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Właścicielem kortu jest ARCON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, ul. Waleriana Łukasińskiego 49F, 71-215 Szczecin, zarejstrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000708871, NIP: 8522638326, REGON: 368961094 działająca pod nazwą „GRASSKORT”
   Siedziba biura: ul. Waleriana Łukasińskiego 49F, 71-215 Szczecin.

  2. Korty czynne są od poniedziałku do niedzieli w godz. kort nr 1 7:30-23:00 i kort nr 2 8:00-21:30. W dni świąteczne godziny otwarcia ustalane są indywidualnie. ARCON zastrzega sobie prawo do zamknięcia kortów lub jednego kortu i odmówienia korzystania z kortów w każdym czasie w razie zajścia takiej konieczności.

  3. Osoby korzystające z kortów tenisowych są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem i cennikiem oraz Polityką prywatności - RODO.

  4. Prawo do gry na korcie mają osoby akceptujące regulamin i stosujące się do jego postanowień.

  5. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być wyproszone z kortu bez zwrotu opłaty za kort.

  6. Korzystający z kortów będą zawiadamiani o każdorazowej zmianie regulaminu poprzez wywieszenie informacji o zmianie na tablicy informacyjnej.


 2. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

  1. Zajęcie kortu następuje po wcześniejszej rezerwacji.

  2. Jedna godzina wynajęcia kortu oznacza 55 minut gry i 5 minut na wyrównanie kortów szczotkami znajdującymi się na korcie.

  3. Po zakończeniu gry osoby korzystające z kortów zobowiązuje się do bezwzględnego pozostawienia kortów w należytym porządku.

  4. Wstęp na kort jest możliwy tylko w obuwiu sportowym przeznaczonym do gry w tenisa.

  5. Na kort mają wstęp jedynie uczestnicy zajęć wraz z opiekunami.

  6. Osoby przebywające na kortach zobowiązane są do zachowania,które w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu innych osób.

  7. Zachowanie na korcie nie powinno przeszkadzać osobom aktualnie grającym (dotyczy osób wchodzących i wychodzących z obiektu).

  8. Korzystający z kortu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone podczas korzystania z obiektu.

  9. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

  10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na korcie lub w szatni.

  11. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie obiektu.

  12. Zabrania się siadania na stolik na korcie i używania go niezgodnie z jego przeznaczeniem.

  13. Na kortach tenisowych obowiązuje bezwzględny zakaz:

   • używania wulgaryzmów,
   • spożywania posiłków,
   • spożywania alkoholu,
   • przebywania osób nietrzeźwych,
   • palenia tytoniu,
   • wprowadzania zwierząt,
   • jazdy rowerem,
   • zaśmiecania kortu oraz niszczenia nawierzchni kortu,
   • odbijania piłek o ściany kortów,
   • używania przedmiotów znajdujących się na terenie kortów niezgodnie z ich przeznaczeniem,
   • zachowania niezgodnego z zasadami współżycia społecznego.

 3. ZASADY REZERWACJI, REZYGNACJI I OPŁAT ZA KORTY

  1. Z kortów można korzystać po uprzednim uzgodnieniu terminu z osobą zarządzającą.

  2. Rezerwacje (i rezygnacje) kortu przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 504 150 433 w godzinach 9:00 – 21:00.

  3. Zajęcie kortu następuje po wcześniejszej rezerwacji.

  4. Opłatę za użytkowanie kortu należy uiszczać wg aktualnie obowiązującego cennika przed rozpoczęciem lub po zakończeniu gry. Możliwość płatności po grze mają tylko stali klienci.

  5. Metody płatności:

   • BLIK na telefon 504 150 433
   • płatność online poprzez stronę internetową www.grasskort.pl za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Szczegóły transakcji przez Przelewy24 zawiera regulamin, który można znaleźć na stronie www.przelewy24/regulamin
   • UWAGA! Kwota za rezerwację nie może być dzielona na kilka przelewów, wymagana jest jedna wpłata.
  6. Odwołania gry należy dokonać najpóźniej na 24 godziny przed zarezerwowanym terminem – mając na uwadze, że rezygnacje przyjmowane są do godziny 21:00. Odwołanie rezerwacji po tym terminie zobowiązuje do poniesienia opłaty za zarezerwowane godziny gry.

  7. Spóźnienie klienta na kort nie zwalnia go z uiszczenia opłaty za cały zarezerwowany czas.


 4. REKLAMACJE

  1. Reklamacje można składać przed rozpoczęciem gry oraz w trakcie jej trwania, osobiście obsłudze kortu lub telefonicznie pod nr 504 150 433.
  2. Zgłoszenie roszczenia po grze nie będzie miało wpływu na wysokość opłaty za kort.
  3. Klient może odmówić rozpoczęcia gry i żądać zwrotu wniesionej opłaty, tylko w przypadku stwierdzenia wad na korcie, które stwarzają ryzyko dla grających lub uniemożliwiają grę w tenisa.
  4. W przypadku awarii ogrzewania lub oświetlenia, klient ma prawo wcześniejszego zakończenia gry i zwrotu części opłaty za kort lub kontynuowania gry z obniżoną stawką za kort ustalaną indywidualnie między stronami.
  5. Reklamacje dotyczące usług online przyjmowane będą pod adres email arcon@interia.pl.

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zasady etyki gry w tenisa ziemnego.

Polityka prywatności - RODO

Szanowni Klienci

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Państwu kilka informacji:

Administrator / dane kontaktowe administratora

Administratorem danych osobowych jest ARCON Sp. z o.o. działająca pod nazwą GRASSKORT, ul. Łukasińskiego 49f, 71-215 Szczecin, , tel.: 504 150 433

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna

1. świadczenie usług związanych z wynajmem kortów tenisowych - co wiąże się z koniecznością rezerwacji i zapisania danych osobowych (nazwisko, nr telefonu, ewentualnie imię, adres email)
2. dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia (dla ochrony takich interesów Administratora jak konieczność zachowania dbałości o mienie i dobre imię).

Podanie danych osobowych jest konieczne do korzystania z naszych usług.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez GRASSKORT i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i GRASSKORT.

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być udostępnione innym osobom, podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać udostępnione kontrahentom Administratora w celu wykonywania umowy zawartej z tym kontrahentem (w szczególności dla bieżącej obsługi systemów informatycznych Administratora).

Prawa

Każdy ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu prosimy o kontakt z ARCON Sp. z o.o.
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
 3. przenoszenia danych osobowych, o ile spełnione są wymogi przewidziane przepisami,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z ARCON Sp. z o.o.

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.


ARCON Sp. z o.o.

© Grasskort 2012-2013    Polityka cookiesProjekt i wykonanie: ARCON Jacek Żak

Srodek hali Srodek hali Srodek hali Srodek hali Srodek hali